För Mali Thaimassage är våra kunders förtroende vår största tillgång. 

Detta förtroende utgör grunden i vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt för kundernas personliga integritet.

Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Mali Thaimassage,
vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.